Generelle vilkår og betingelser

Generelle betingelser for Internetnord AB

Gjelder fra 2024-03-21

1. Bakgrunn

Disse generelle vilkårene, som bare gjelder bredbåndstjenester med forbindelse via bynett, regulerer kontraktsforholdet mellom Internettselskapet Norge NUF (del av Internetbolaget Sverige AB) med org. Nr. 918 595 724 (heretter kalt Internettselskapet) og kunde. Sammen med andre vilkår og betingelser som er angitt i kundens ordre, utgjør disse generelle vilkårene avtalen mellom Internettselskapet og kunden.

2. Bestilling

1. a. Kundens bestilling av tjenesten må være muntlig, skriftlig eller elektronisk (f.eks. via Internett). Avtalen anses å være inngått når Internetnord har godkjent og bekreftet Kundens bestilling.

2. b. Internetnord forbeholder seg retten til å foreta en kredittsjekk av Kunden, og kan etter en kredittvurdering nekte å inngå en avtale.

3. Avtalets vilkår

1. a. Med mindre annet er spesifikt avtalt, må følgende være oppfylt for at Tjenesten kan leveres til Kunden;

2. – en tilkobling av eiendommen til bynettet og

3. – at Internetnord har en avtale med nettverksleverandøren om å levere tjenesten på dette.

1. b. Hvis betingelsene overfor ikke er oppfylt og Internettselskapet derfor ikke er i stand til å tilby Tjenesten, avsluttes Avtalen automatisk.

4. Bredbåndstjenesten

Tjenesten åpnes for bruk den dagen bindende avtale er inngått mellom partene, men senest innen tre uker etter inngåelse av avtalen, forutsatt at underleverandøren eller annen lovgivning ikke medfører ytterligere forsinkelse.

5. Forpliktelser Internetnord

Internetnord har rett til å iverksette tiltak som påvirker tjenesten, dersom tiltakene er nødvendige av tekniske, vedlikeholds- eller driftsmessige årsaker. Hvis det planlagte avbruddet anslås å være lengre enn 8 timer, må kunden varsles.

6. Forpliktelser Kunde

1. a. Kunden må følge instruksjonene gitt av Internettselskapet angående bruk av tjenesten og foreta nødvendige innstillinger og programinstallasjoner.

2. b. Internetnord er ikke ansvarlig for problemer som oppstår på grunn av Kundens feilinstallasjon av programvare. Internetnord garanterer ikke kompatibilitet mellom den medfølgende programvare og ny programvare som er installert på kundens datamaskin.

3. c. Kunden er ansvarlig for:

– at uautoriserte personer ikke bruker tjenesten

– at en annen person som har fått muligheten til å bruke tjenesten overholder disse vilkårene.

  1. d. Hvis Kunden flytter, er Kunden ansvarlig for å varsle Internettselskapet senest en (1) måned før flytting. Hvis Kunden ikke varsler innen denne tiden, er det en risiko for at Kundens abonnement hos Internettselskapet vil bli brukt av uautorisert person. I et slikt tilfelle er Kunden forpliktet til å refundere Internetnord kostnadene som påløper selskapet.

7. Kundens bruk av tjenesten

1. a. Kunden er ansvarlig for at gjeldende lovgivning overholdes. Kunden kan ikke bruke tjenesten på en upassende måte (f.eks. Formidling av informasjon som kan anses som ulovlig eller i strid med god publisitetsskikk, bevisst spredning av datavirus, e-post spam, kjedebrev eller filer uten tillatelse, utføre portskanning eller inntrenging / inntrengningsforsøk).

2. b. Ved tilkobling til Internettselskapets bredbåndstjeneste forplikter Kunden seg til ikke ulovlig å koble seg til datanettverk som er underlagt regelverk som begrenser eller forhindrer bruk eller etablerer visse vilkår som ikke er oppfylt av Kunden. Dersom noen ulovlig inntrengning kommer til kundens kunnskap, er kunden ansvarlig for å varsle Internettselskapet umiddelbart.

Internetnord er ikke ansvarlig for innholdet i kundens korrespondanse, kundens materiale på nettsteder, kundens innlegg i nyhetsmøter eller andre aktiviteter som kunden utfører på Internett eller i systemer som er koblet til Internett.

1. c. Hvis Kundens bruk av tjenesten skulle forårsake tekniske problemer eller andre ulemper for Internetnord eller for annen kunde, forbeholder Internetnord seg retten til å begrense overføringshastigheten eller si opp avtalen med umiddelbar virkning.

2. d. Dersom kunden har brukt abonnementet på uriktig måte eller på annen måten vesentlig bryter avtalen, har Internetnord rett til å avslutte abonnementet umiddelbart eller si opp avtalen med umiddelbar virkning. Internetnord er ikke forpliktet til å betale tilbake Kundens betalte gebyrer og har rett til å fakturere Kunden ut avtaleperioden.

8. Oppsigelse av avtalen / Avslutning av tjenesten

1. a. Denne avtalen gjelder for avtalt periode og deretter inntil videre med minst en (1) måneds oppsigelsestid med mindre annet er avtalt. For abonnementer med en avtalt kontraktstid, forbeholder Internetnord seg retten til å belaste de resterende månedlige abonnementskostnadene hvis kontrakten avsluttes av kunden før kontraktstiden er utløpt. Forskuddsbelastet startgebyr refunderes ikke ved oppsigelse fra kundens side.

2. b. Internettselskapet har rett til å si opp Avtalen med Kunden med 30 dagers varsel dersom Kunden ikke har betalt Internetnord for bruk av Tjenesten innen betalingsfristen for betalingspåminnelsen utløper. Hvis Kunden kansellerer betalingene, blir erklært konkurs eller på annen måte blir insolvent, har Internetnord rett til å si opp Avtalen og stenge Kundens tilgang til Tjenesten med umiddelbar virkning.

3. c. Hvis denne avtalen slutter å gjelde, opphører også alle rettigheter for kunden til å bruke tjenesten.

4. d. Alt utstyr som tilbys kunden av Internetnord skal returneres til Internetnord for resirkulering innen tretti (30) dager etter opphør av avtalen i samsvar med Internetnords instruksjoner. Hvis utstyret ikke returneres innen denne tiden, har Internetnord rett til å kreve et gebyr som tilsvarer Internettselskapets kostnad for utstyret.

9. Angrefrist

Kunden har rett til å trekke seg fra avtalen innen 14 dager fra den dagen bestillingen ble bekreftet av Internetnord.

Hvis Kunden ønsker å benytte angreretten, må Kunden sende Internetnord en klar og entydig melding om beslutningen om å trekke seg fra avtalen (f.eks. Et brev sendt med post eller e-post).

For at du skal få tid til å utøve angreretten din i tide, er det tilstrekkelig at du sender inn varselet ditt om at du har tenkt å benytte angreretten før angrefristen er utløpt.

Hvis Kunden har aktivert Tjenesten og likevel ønsker å benytte ovennevnte angrerett, er Kunden ansvarlig for å betale for de delene av Tjenesten som allerede er brukt.

10. Kundens betalingsansvar

1. a. Kunden må betale gebyrer i henhold til gjeldende Avtale og prisliste. Faste gebyrer belastes fra det tidspunktet Internetnord har begynt å levere tjenesten, med mindre annet er avtalt mellom partene. Variable avgifter og engangsavgifter faktureres etterskuddsvis. Fast månedlig avgift faktureres periodisk i forkant av måneden, med mindre annet er avtalt.

2. b. Kunden skal betale fra den dagen Avtalen trer i kraft. Betaling for tjenesten skal skje i løpet av kontraktsperioden i henhold til avtalt gebyr. Under pågående tidsubestemte avtaler skal betaling foretas i samsvar med Internetnords gjeldende prisliste. Gebyrendring kan skje tidligst en (1) måned etter at varsel om endringen har nådd kunden. Hvis kunden ikke godtar gjeldende gebyrendring, må dette meldes til Internetnord før endringen trer i kraft, hvoretter avtalen avsluttes med umiddelbar virkning. Hvis Kunden er kunde hos Internetnord for andre produkter og / eller tjenester, faktureres gebyret normalt i forbindelse med annen fakturering. Betalingen må være mottatt av Internetnord senest på forfallsdatoen som er angitt i fakturaen. Hvis kunden, til tross for en påminnelse, ikke har betalt den forfalte fakturaen, har Internetnord rett til å stenge tjenesten, se punkt 9 ovenfor.

3. c. Ved forsinket betaling betales forsinkelsesrente, i tillegg til påminnelsesgebyr og inkassogebyr i henhold til lov. Internetnord forbeholder seg også retten til å kreve betaling umiddelbart, hvis Kundens gebyrer overstiger beløpet som Internetnord har godkjent som kredittgrense for Kunden. Internetnord kan imidlertid ikke iverksette slike tiltak hvis Kundens uaktsomhet er av mindre betydning. Kunden må varsle Internetnord skriftlig ved endring av faktureringsadresse. Hvis kunden betaler et for stort beløp til Internetnord ved betaling av en faktura eller på annen måte, avregnes kundens fordringer mot neste faktura. Kunden kan skriftlig be om at saldoen betales separat.

11. Taushetsplikt och personopplysninger

Internetnord loggfører personopplysninger inkl. trafikkdata/signaleringsdata. Personopplysningene benyttes til kundeadministrasjon, leveranse av avtalt Tjeneste, til faktureringsformål og til å gi informasjon om andre relevante tjenestetilbud i henhold til lov og forskrift. Opplysningene og dataene slettes når behovet for lagring ikke lenger er til stede.

Internetnord plikter i henhold til ekomloven § 2-9 å bevare taushet om opplysninger om Kundens bruk av Tjenesten og om innholdet i Kundens elektroniske kommunikasjon. Slike opplysninger kan likevel utleveres med Kundens samtykke, eller gis til domstolene, påtalemyndigheten eller andre offentlige myndigheter når Internettselskapet er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon.

12. Ansvarsbegrensninger

1. a. Kunden er ansvarlig for å ha eget funksjonelt teknisk utstyr som gjør Internetnord i stand til å levere avtalt tjeneste.

2. b. Kunden har bare krav på erstatning for direkte skade som har oppstått på grunn av Internetnords uaktsomhet.

3. c. Kunden har ikke krav på kompensasjon for indirekte skader, for eksempel kostnader for mobiltelefonsamtaler og data, tap av fortjeneste eller andre følgeskader.

4. d. Internetnord er ikke ansvarlig for skader som følge av innhold i data eller annen informasjon som gis ved bruk av tjenesten. Internettselskapet er heller ikke ansvarlig for skade forårsaket av skadelig kode som datavirus eller lignende, annen uautorisert inntrengning, forsinkelse, forvrengning eller tap av data som oppstår ved bruk av tjenesten. Internettselskapet er heller ikke ansvarlig for ansvar overfor tredjeparter.

13. Overføre

Kunden har ikke rett til å overføre avtalen uten Internetnords skriftlige forhåndsgodkjenning. Kunden har heller ingen rett til å omfordele eller videreselge tjenesten som tilbys av Internetnord på noen måte.

14. Endring av vilkår

Internetnord har rett til å endre disse vilkårene. Endringer kan skje tidligst en (1) måned etter at varsel om endringen har nådd kunden. Hvis kunden ikke godtar endringen i vilkårene, må dette meldes til Internetnord før endringen av vilkårene trer i kraft, hvoretter avtalen avsluttes umiddelbart uten sanksjoner. Hvis Kunden ikke sier opp Avtalen før endringen trer i kraft, er Kunden bundet av de nye vilkårene.

15. Kommunikasjon

Med forbehold for det som følger av gjeldende lovgivning, er partene enige om at parten skal sende meldinger, informasjon, oppsigelse osv. Skriftlig til den andre parten og at dette kan skje via e-post og / eller brev.

Meldinger må sendes til Internetsellskapet på adressen:

Internetnord AB

Lingsväg 2

169 70 Solna

eller via e-post: [email protected]

Meldinger til kunden sendes til adressen og / eller e-postadressen kunden har oppgitt til Internetnord.

16. Force Majeure

I nødsituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, streik eller lockout, og fare for sabotasje mot nett og Tjenester, har Internetnord rett til å gjennomføre tiltak som begrenser bruken av Tjenestene, herunder avbrudd i Tjenesten. Dersom en nødsituasjon umuliggjør leveranse av Tjenesten suspenderes Internetnords forpliktelser etter avtalen.

Internetnord har også rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i nettet som anses som nødvendige av tekniske eller vedlikeholds- og driftsmessige årsaker. Internetnord er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak eller suspensjon av leveransen. Internetnord vil bestrebe seg på å varsle Kunden så tidlig som mulig, og gjøre sitt ytterste for at ulempen for Kunden blir minst mulig.

17. Tvist

Avtalen mellom Internettselskapet og Kunden reguleres av norsk lov. Tvister mellom Kunden og Internettselskapet skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for domstolene.